Để thêm chi tiết, xin liên lạc Ban Tổ Chức:TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT NAM - HOUSTON

VIETNAMESE CULTURE FOUNDATION - HOUSTON  (VCF)

Email: vinhquyusa@gmail.com 
                       

****************


Nguyễn Trần Quý:
713-515-2124


​Thúy Đoàn: 832-277-8229


​Hồ Quang Phố: 281-760-6535