Để thêm chi tiết, xin liên lạc Ban Tổ Chức:TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT NAM - HOUSTON

VIETNAMESE CULTURE FOUNDATION - HOUSTON  (VCF)

 P.O. Box 772563 - Houston,  TX 77215-2563
                       

****************


Nguyễn Trần Quý:
713-515-2124

Nguyễn Quốc Đạt:
832-509-7839


​Thúy Đoàn: 832-277-8229


​Hồ Quang Phố: 281-760-6535